Oscar Nissin

Oscar Nissin toimii ”Tekoälykästä liikennettä” -paneelin vetäjänä. Hän on Metropolia Ammattikorkeakoulun robottibussiprojektin projektipäällikkö.

Arto O. Salonen

”Yhteiskäyttöisten itseajavien kulkuneuvojen ja joukkoliikenteen yhdistelmällä liikenneonnettomuudet vähentyisivät dramaattisesti. Joka päivä on mahdollista valita asettuuko osaksi ratkaisua vai jääkö osaksi ongelmaa.”

Arto O. Salonen on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistosta.

Juha Peltomaa

”Digitalisoituva ja automatisoituva liikenne ei ole itsestään selvästi sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää, vaan vaatii tietoisia tekoja niin päättäjiltä kuin toimeenpanijoiltakin.”

Juha Peltomaa on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija.

Susanna Lindberg

“Jos ilman kuljettajaa ajava auto tappaa jalankulkijan, kenen on syy: matkustajan, jalankulkijan, suunnittelijan, valmistajan vai viranomaisten? Voiko koneen ohjelmoida tekemään liikenteessä moraalisia ratkaisuja, esimerkiksi valitsemaan tappaako se kaksi matkustajaansa vai kolme tietä ylittävää jalankulkijaa?”

Susanna Lindberg on filosofi, FT ja dosentti Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumista. Hän on ollut myös perustamassa Moral machines? Ethics and politics of the Digital World –kollokviota Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa.

Mira Hulkkonen

“Ilmakehää, liikennettä, päästöjä ja ihmisten käyttäytymistä kuvaavien mallien yhdistelmällä voidaan tutkia, kuinka ihmisten toiminta vaikuttaa kaupunki-ilman koostumukseen. Tekoälyn avulla testataan realistisesti, kuinka erilaiset päästövähennyksiin tähtäävät poliittiset aloitteet ja kannustimet vaikuttavat ihmisten toimintaan ja sitä kautta päästöjen ja ilmansaasteiden määrään.”

Mira Hulkkonen on tohtorikoulutettava Oulun yliopiston ATMOS-tutkimusryhmästä. Hänen puheenvuoronsa käsittelee tekoälyn hyödyntämistä ihmisten ja ilmansaasteiden välisen suhteen tutkimisessa.

Emma Terämä

”Väestönkasvu, muuttoliike ja kaupungistuminen ovat maapallon nykyisen ja tulevan kantokyvyn kannalta keskeisiä kysymyksiä. Jos niitä pohditaan globaalissa perspektiivissä, vaikuttaa ratkaisuehdotusten laatiminen haastavalta. Suomen kontekstissa keskiöön noussee työvoiman liikkuvuuden ja resurssiviisaiden elämäntapojen kestävä järjestäminen.”

Emma Terämä on tekniikan tohtori ja johtaja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Kestävän kaupungistumisen strategisessa ohjelmassa.

Terhi Ainiala

Terhi Ainiala on suomen kielen professori ja nimistöntutkija Helsingin yliopistosta. Häntä kiinnostavat suunnitellut ja asukkaiden arjessaan käyttämät paikannimet sekä se, mitä nimien käyttö kertoo kaupungin hahmottamisesta ja erilaisista kaupunkilaisista identiteeteistä.

Hän on Suomen Kaupunkitutkimuksen seuran varapuheenjohtaja ja Suurkaupungin kerrostumat -verkoston jäsen.

Juho Kiuru

”Julkisessa keskustelussa ollaan koko ajan enemmän huolissaan siitä, että kaupungit eriytyvät, huono-osaisuus kasautuu tietyille alueille ja alkaa ruokkia itse itseään.
Keskustelun ongelmana on ollut, että huono-osaisuuden kasautumisen tunnistamisen lisäksi ei ole keskusteltu, miten sitä voitaisiin ehkäistä, jolloin myös tutkimukset ovat ruokkineet eriytymiskehitystä.
Toinen ongelma on, että kasautuminen on ymmärretty väärin, jolloin lähiöiden ja keskustojen potentiaali on jäänyt havaitsematta.

Juho Kiuru on vieraileva tutkija Helsingin yliopistosta talousmaantieteen ja kaupunkitutkimuksen alalta.

Pauliina Latvala-Harvilahti

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti toimii ”Kaupunkitila haltuun” -paneelin vetäjänä.

Hän on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vieraileva tutkija ja edustaa lisäksi Suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkimusosastoa ja Suomen kaupunkitutkimuksen seuraa.

Noora Pyyry

”Hengaillessaan nuoret rakentavat omakohtaista suhdetta urbaaniin ympäristöön ja ovat avoimia kaupungin viesteille. Hengailun päämäärättömyys avaa tilaa lumoutumiselle ja tätä kautta ihmisen ylittävälle politiikalle.”

Noora Pyyry on filosofian tohtori Helsingin yliopistosta.

Pasi Mäenpää

“Kaupunkiaktivismi jakaa taloudellista valtaa ja laajentaa demokratiaa.”

Pasi Mäenpää on dosentti Helsingin yliopistosta.

Mikko Kyrönviita

”Kaupunkitilojen luvattomat haltuunotot voivat avata uusia yhteistyön muotoja ja edesauttaa myönteistä toimintakulttuurin muutosta kaupungissa.”

Mikko Kyrönviita on ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta.

Maija Faehnle

”Ihmiset ovat aktivoituneet parantamaan kaupunkiaan radikaalisti uusin tavoin. Perinteisten organisaatioiden kannattaa ja täytyy lähteä muutokseen mukaan.”

Maija Faehnle on erikoistutkija Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Tampereen yliopistolta.